Математика, Бранка Зацеро одељења 7/5,7/6


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

Наставница Бранка Зацеро e-mail: gagic.branka@yahoo.com

ПОЛИНОМИ
17.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Полиноми (РТС)
18.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Одузимање полинома (РТС)
19.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Множење полинома (РТС)
21.03.2020. 
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Квадрат бинома и разлика квадрата (РТС)
23.03.2020.
ВИДЕО ЛЕКЦИЈА – Растављање полинома на чиниоце (РТС)