6 разред – Енглески језик


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

,Драги ђаци,
Овај блог посвећен је енглеском језику за 6. разред. На њему ћете наћи објашњења, линкове ка лекцијама и задацима, песме, игре и приче. Урађене домаће задатке можете сликати и послати на следеће адресе (у зависности од наставнице која предаје):

Слађана Коњикушић konjikusicsladjana@gmail.com – Одељења:VI/1
Лидија Митић lidijamitic12@gmail.com – Одељења:VI/2 ; VI/3
Лидија Илић iliclidija1974@gmail.com – Одељења:VI/4 ; VI/5, VI/6
1. ЧАС
Одређени члан у енглеском језику
Неодређени члан у енглеском језику
Домаћи задатак
Препиши домаћи у свеску. Ако можеш и знаш како, усликај домаћи и пошаљи га својој наставници енглеског на њену e-mail адресу.
2. ЧАС
Кликните на линкoве и прочитајте како се граде и употребљавају Past Simple и Past Continuous.
Past Simple Past Continuous
Домаћи задатак: На следећем линку се налазе вежбе које треба да решиш и пошаљеш својој наставници.
3. ЧАС
Отвори књигу на страну 50. На следећем линку се налази аудио запис ове лекције. Пронађи и кликни на Page 50 Exercise 1.
Реши задатак 1b и провери да ли си разумео текст. Одговори на питања из вежбе 2 у својој свесци. Ове вежбе немој слати наставници.

Language note
Guess what! – is used when the speaker thinks he or she has some surprising information to give, and invites the listener to guess what information is. —-
Погоди!
Get lost! – Can be rude, but is common among children. —– Губи се!
How is it going? –is a more informal way of saying How are you?  Или  How  are things? —— Како си?

Homework – Everyday English
Вежбу 3а  препиши и преведи реченице. Домаћи задатак сликај и пошаљи својој наставници.
4. ЧАС
Отвори књигу на страни 52. На следећем линку се налази аудио запис ове лекције. Пронађи и кликни на Page 52 exercise.
Прочитај лекцију и одговори на следећа питања:
1.Who were the first Europeans in Manhattan?
2.How did they get the island?
3.Why is it called New York?
4.Where does the nickname, The Big Apple, come from?


Нове речи:
Skyscraper- небодер/солитер
Gift- поклон
Countless- безброј
Ferry- трајект
Entertainment- забава
Dutchman- Холанђанин
Nickname- надимак
Домаћи задатак: Споји појам са реченицом која га описује. Реченице сликај и пошаљи наставнику.
1. The Big Apple
2. The Empire State Building
3. New Amsterdam
4. Time Square
5. Central Park
6. The Statue of Liberty
7. Manhattan

a. was the first name for New York
b. is an island, and the centre of New York
c. has got lots of theatres, bars and restaurants
d. Is another name for New York
e. is  a  park in the middle of Manhattan
f. is  the most famous skyscraper in New York
5. ЧАС
Данас обнављамо градиво са претходних часова. Кликни на линк да још једном провежбамо одређени и неодређени члан.
На следећем линку можеш да провежбаш вокабулар- Places in the city / – body
Кликни на следећи линк и уради вежбу – Everyday English –
На крају провери своје знање, кликни на линк и уради тест – није  за оцену.
Ко жели да зна више , може да уради Revision 4, који се налази у књизи на страни 54.
6. ЧАС
Данас учимо нешто ново, за почетак отворите књиге на стани 56. На линку се налази аудио запис ове лекције. Пронађи и кликни на page 56 exercise 2.
Прочитај лекцију и уради вежбу 3. Табелу прецртај и уради у свесци.
Нове речи:
Hero – херој
Heroine – хероина
Reason – разлог
Charity – добротворна организација
Several – неколико
Ambition – амбиција
Go-kart  –  картинг
Неки глаголи и именице могу да стоје заједно, а неки не. Kажемо Take a photo, a ne Make a photo. Погледај вежбу 1а и пробај да је попуниш  глаголима који могу да стоје уз дате именице.

Сигурно сте добро урадили ,али за сваки случај ево решења. Вежбу препиши  у свеску, али је немој слати наставнику.
1. WIN a competition / a race
2. SEE a UFO / a sports event
3. VISIT a place / friends
4. RIDE A bike / a horse
5. BE on TV / in a film
6. DO a bungee jump / karate
7. DRIVE a go-kart / a racing ca
r
Домаћи задатак:
Исправи глаголе у датим реченицама.
Препиши, исправи грешке и пошаљи наставници.

1. I drove a bike last week.
2. I have to make karate on Fridays.
3. She beat the tennis match against her friend.
4. I went to the cinema to look a film last night.
5. We are going to do football tomorrow.
7. ЧАС
Данас учимо Present Perfect Tense – садашње свршено време.
На следећем линку се налази видео – Present Perfect – употреба.
Док гледаш видео, записуј употребу и примере у својој свесци.
Present Perfect се гради од помоћног глагола TO HAVE и PAST PARTICIPLE главног глагола.
Прошли партицип се код правилних глагола гради додавањем наставка – ED. Код неправилних глагола користимо 3. колону неправилних глагола.

Play – played
Work – worked
Sleep – slept
See – seen


Потврдни облик
I have worked / slept.
You have worked / slept.
He has worked / slept.
She has worked / slept.
It has worked / slept.
We have worked / slept
You have worked / slept.


Одрични облик
Одрични облик се гради од одричног облика глагола HAVE или HAS ( за 3. лице једнине ) и PAST PARTICIPLE главног глагола.

I have not  ( haven’t ) worked / slept.
You have not ( haven’t) worked / slept.
She has not ( hasn’t )  worked / slept.
He has not worked ( hasn’t ) worked / slept.
It has not ( hasn’t)  worked / slept.
We have not ( haven’t ) worked / slept.
You have not ( haven’t ) worked.
They have not ( haven’t ) worked.
Попуни вежбу 4а у књизи  страна 57 да провериш да ли разумео како се гради Present Perfect. Ову вежбу немој слати наставници.
Напиши Past Participle следећих глагола: ( још једном да поновимо, ако је глагол правилан додај наставак ED, a ако је неправилан потражи га у трећој колони неправилних глагола.)
Обнови листу неправилних глагола.

Stop
Live
Win
See
Do
Be
Give
Drive
Break
Start
Домаћи задатак
Радна свеска страна 44, 1 и 4 задатак.  Сликај и пошаљи својој наставници.
8. ЧАС
Прича о прослави Ускрса
Лепо се одморите за празнике.

HAPPY EASTER!
9. ЧАС
Present Perfect – questions
Oтворите књиге на страни 58. На следећем линку се налази аудио запис стрипа –  Have you ever climbed a mountain?, кликни на Page 58 exercise 1.
Прочитај лекцију и провери да ли си разумео текст тако што ћеш попунити вежбу 2 на страни 59. Ову вежбу препиши у свеску, али је немој слати наставнику.
Present Perfect – упитни облик
Упитни облик се гради инверзијом помоћног глагола TO HAVE и личне заменице тј.
Потврдна – We have worked.
Упитна – Have we worked?

ПИТАЊА И КРАТКИ ОДГОВОРИ:
Have I worked?               Yes, I have.       No, I haven’t.
Have you worked?            Yes, you have.      No, you haven’t.
Has she worked?
Has he worked?               Yes, he/she/it has.    No, he/she/it hasn’t.
Has it worked?
Have we worked?           Yes, we have. / No, we haven’t.
Have they worked?         Yes, they have. / No, they haven’t.
EVER –( икада) and NEVER-( никада)
Ever и Never увек стоје у реченици пре главног глагола – Past participle
Ever користимо у упитној, а never у одричној реченици.
Пример:
Have you EVER been to England?
She has NEVER been to Italy.

Важно: Never и Not не могу стајати заједно.
Користимо само једну негацију.
Пр. I haven’t never been to Italy. – је нетачно.
I have never been to Italy. тачно.
Уради вежбу у књизи и провери да ли си разумео како се гради упитни облик. Вежбу и материјал како се гради упитни облик препиши  у свеску, али немој слати наставнику.
Домаћи задатак:
Вежба 5а у књизи страна 59.
Постави питање и напиши кратак одговор. Сликај и пошаљи наставници.
10. ЧАС
Present Perfect – Revision
Данас обнављамо Present Perfect, отвори књигу на страни 59.
Погледај слике и напиши реченице за сваку слику – 
You have or you have never done
I have ridden a horse. / I have never ridden a horse.

Овај задатак уради у свесци, али га немој још увек слати наставници.
На следећем линку се налази 3 вежбе, уради их и провери своје знање.
Present Perfect
Present Perfect – questions
Present Perfect ever and never
На следећем линку се налази тест да провериш своје знање.

Уради вежбе у радној свесци страна 46. али немој слати наставници.
Домаћи задатак – вежбу препиши, уради у свесци и пошаљи наставници.
Put the verbs into the Present Perfect

1. I ______________(not work) today.
2. Where ______________( be/ you)?
3. School ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________(not start) yet.
4. __________________(speak/he) to his boss?
5. Annie _____________( forget) her homework.
11. ЧАС
Отвори књигу на страни 60. На следећем линку се налази аудио запис лекције Making people aware, кликни на Page 60 Exercise 1.

Послушај лекцију и одговори на питања да провериш да ли си разумео лекцију:
1.Who is the text about?
2. Where is he from?
3. What is ‘ the world’s highest rubbish dump’?

 Овај задатак уради у свесци, али немој слати наставници.
Нове речи:
Rubbish – смеће
Tent – шатор 
Oxygen bottles – боце са кисеоником
Aware – свестан
Equipment – опрема
A big fine – велика казна
Следеће речи – Vocabulary Rubbish –   покушај да преведеш, користећи речник или интернет.
1. A plastic bag
2. A bottle top
3. A can
4. A foil troy
5. Chewing gum
6. Food packing
7. A polystyrene cup
8. A cardboard box
9. A crisp packet
10. A sweet wrapper
11. A paper tissue
12. A plastic bottle


Када речи преведеш споји их са сликама у вежби 4а и одговори на питања:
1. Which things in the list can be recycled?
2. What other kinds of rubbish can you name?
3. Which of the things in the list do you often throw away?
Ако желиш да провериш да ли ди добро спојио у вежби 4а то можеш урадити на следећем линку. Кликни на Page 61 Exercise 4.
Домаћи задатак:
вежба 2 страна 60. Споји делове и направи реченице.
Вежбу уради у свесци, сликај и пошаљи наставници.
12. ЧАС
Отвори књигу на страни 62. На следећем линку се налази аудио запис лекције – Layla’s news. Kликни на Page 62 Exercise 1b.
Прочитај лекцију и одговори на питања:
1.What was happened to virtual Matt?
2. Why is Dylan shocked?

Провери да ли си разумео причу и уради вежбу 2а у књизи, поређај догађаје по редоследу дешавања.
Everyday English
Споји реченице у вежби 3а.  Провери да ли си тачно урадио.
Препиши, али их немој слати наставници.

1. Sorry I’ late.
2. I’ve  just  arrived, too.
3. You  won’t  believe what’s happened.
4. I don’t want to know.
5. Tell me all about it.
6. Oh, dear.
JUST + PRESENT PERFECT
Subject + have/has + just + past participle
JUST  – користимо када говоримо о догађају којi се управо десио. У реченици just стоји после помоћног глагола Have/Has, a пре главног глагола Past Participle.
I have just arrived.
He has just phoned to say he will late.
She has just spoken
Домаћи задатак
Напиши следеће реченице користећи JUST + PRESENT PERFECT.
Реченице сликај и пошаљи наставници.
1. We / have lunch.
2. I / send a text to my friend.
3. Matt / phone.
4. I / buy some juice.
5. James / leave his house.
6. Layla / arrive.
7. I / finish my homework.
8. She / go to the post office.
9. I / hear the news about Matt.
10. We / have a game of basketball.
13. ЧАС
Данас ћемо обнављати вокабулар и научити неке нове речи кроз вежбе, причу и песму. Отворите књигу на страни 65. На њој се налазе неколико корисних савета о безбедности на интернету. Попуни вежбу са задатим речима, а ако желиш па провериш, то можеш урадити кликом на следећи линк. Кликни на Page 65 Exercise 1b. Ако желиш да сазнаш више о  безбедном коришћењу инернета кликни на Page 65  Exercise 2a and 2b
WЕ АRE THE CHAMPIONS’  – QUEEN  је веома позната песма и налази се и књизи на страни 67.
Твој задатак је да је послушаш и изабереш тачну реч.
На линку се налази видео. Послушај песму и пробај да решиш задатак.
Akо ниси успео да слушањем изабереш тачну реч ево и решења:
1.dues
2. done
3. bad
4.few
5.come
6.friend
7.fighting
8. time
9.world
10. bows
11.brought
12. roses
13. No
14. I’d

Песму препиши у свеску и одговори на питање у вежби 2, тако што ћеш заокружити тачан одговор у књизи.
Овај задатак немој слати наставници
Make a project about a famous person in your country –  Следећи задатак је да напишеш кратак есеј о познатој особи из наше земље.
Овај задатак није обавезан, а ако се одлучите да пишете онда нека буде ваш самостални рад.
Ево питања која ће помоћи при писању:
1. Where and when was he / she born?
2. What do we know about his / her early  life?
3. How did he / she start in his / her profession?
4. How did he / she become famous?
5. What did he / she achieve?
6. What did he / she do in later life?


Project task
Choose a famous person. Find some information about him / her.
Write a text about the person. Use the questions.
Illustrate your text with some pictures
14. ЧАС
Данас обнављамо граматику и вокабулар из Unit 5.
Oтвори књиге на страни 66, уради Revision 5, вежбе 1 и 4.
Вежбе можеш урадити у књизи. Ове вежбе немој слати наставници.
На следећем линку се налази Unit 5 – Vocabulary, кликни и уради две вежбе:
1.Exercise 1 – Experiences
2. Exercise 2 – Rubbish
Затим покушај да пронађеш грешку у реченици у вежби Everyday English, кликни на следећи линк.
Домаћи задатак
Make sentences and questions with words. – Направи реченице и питања користећи ове речи.
1. Australia / been / have / I
2. won / my / just / sister / has / a competition
3. never / have / we / visited / Madame Tussauds
4. run / a marathon / ever / you / have?
5. countries / visited / you / have / which 

Ову вежбу уради у свесци, сликај и пошаљи наставници.
Complete the sentences using these words. – Попуни реченице датим речима:
CLEAN, PICK UP, DUMP, FINE
1. Our streets are not a rubbish _____________.
2. Everyone needs to help keep our city ___________.
3. People who throw things in the street will have to pay a _____________.
4. ______________ any rubbish you see and put it in a bin.
Ову вежбу уради у свесци, сликај и пошаљи наставници.
Овим вежбањима се завршава Unit 5.
Можеш урадити све стране у радној свесци до лекције What is the matter?
Вежбе из радне свеске немој слати наставници.
На крају можеш и проверити своје знање.
Кликом на следећи линк уради тест.
15. ЧАС
Отворите књиге на страни 68.
Данас учимо вокабулар који је везан за наше здравље.
Ова лекција ће ти помоћи да искажеш како се осећаш, да ли ти је хладно,
топло, досадно… Такође ћеш научити и неколико корисних израза везаних за здравље, да ли те боли глава, грло или стомак…
Погледајте вежбу у вашој књизи и пробајте да је попуните.
Потпуно сам сигурна да сте тачно решили, али ево решења да проверите.
I’m tired /thirsty/bored/hot. – Уморан сам. / Жедан сам. / Досадно ми је.  / Вруће ми је.
My knee/back hurts. – Боли ме колено / леђа.
I’ve got a sore throat. – Боли ме грло.
I’ve got a toothache. –Имам зубобољу. – Боли ме зуб.
I’ve got sore eyes. – Пеку ме очи.
I’ve got a cold. – Имам прехладу.
I’ve got a spot. – Имам бубуљицу.

Вежбу препиши у свеску, али немој слати наставници.

Затим ове изразе споји са сликама у вежби 1c и за сваку слику напиши
који је проблем.
Вежбу такође уради у свесци, али немој слати наставници.
Прочитај дијалог у вежби и заокружи реч за коју мислиш да је тачна.
На следећем линку се налази аудио запис овог дијалога, послушај и
провери своје одговоре.
Кликни на Page 68. Exercise 3b
Grammar – SHOULD / SHOULDN’ T
Should / shouldn’t –  koристимо када желимо некоме да  дамо неки савет.
Пример:
You should eat more vegetables.
You shouldn’t sit so close to the TV.

PROBLEM                                                         ADVICE
1. I’m tired.                                      1.You should go to bed earlier.
2. I’ bored.                                           2. You should go and see your friends.
3. My knee hurts.                                3. You should go to the doctor’s.
4. I feel sick.                                       4. You shouldn’t eat so much.
5. I’m cold.                                           5. You should put a jumper on.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК
Напиши  пет проблема и дај савет, користећи SHOULD / SHOULDN’T.
У томе ти може помоћи и вежба 6b, на страни 69.
Домаћи сликај и пошаљи наставници.
16. ЧАС
Данас завршавамо стрип и наши јунаци  Smart Alec и Sweet Sue напокон
успевају да се договоре.
Отвори књигу на страни 70 и прочитај лекцију  A happy ending?
Затим одговори на питања
1. Why is Smart Alec at the museum?
2. Why is Sweet Sue there?
Вежбу 2 уради у књизи –
Поређај реченице  од а – ј по реду како се радња одигравала у причи.
Овај задатак немој слати наставници.
GRAMMAR  – MUST / MUSTN’T / DON’T HAVE TO
You MUST catch those thieves. ( IT’S NECESSARY ) – Обавезно јe.
You MUSTN’T touch that switch. ( DON’T TOUCH IT )  – Не смеш!
You DON’T HAVE TO stay here again tonight. ( IT ISN’T NECESSARY )  – Није обавезно!
Вежба 5 – Користећи понуђене глаголе опиши знаке 
What you MUST or MUSTN’T do?
Ево решења да провериш да ли си тачно решио:
1. You  mustn’t  smoke.
2. You mustn’t talk. / You must keep quiet.
3.
You must stop. / You mustn’t go.
4. You mustn’t take photographs.
5. You  mustn’t touch anything.
6. You must stop. / You mustn’t go.
7. You mustn’t turn left.
8. You mustn’t swim. / go swimming.
9. You must show your passport.
10.You must wear a hard hat.
Вежбу уради у свесци.  Tакође уради вежбе у радној свесци  са
must / mustn’t / don’t have to, should / shouldn’t,
али их немој слати наставници.
Домаћи задатак
Write down two things that:
1. You must do tomorrow
2. You don’t have to do on Sundays
3. You mustn’t do in your house
17. ЧАС
Отворите књигу на страни 72, прочитајте причу Ashley’s camera и поређајте пасусе.
У случају да вам треба помоћ ево решења:
1.f
2.b
3.g
4. d
5.c
6.e
7.a
Урадите вежбу 1а, опишите слике 1,2 и 3.
What’s happening in each picture?

Вежба 2 – Complete the sentences – можеш урадити и у књизи.
Нове речи:
Escape – побећи, бекство
Crept – шуњати се
Robbery –пљачка  
Knock – куцати
PHRASAL VERBS – фразални глаголи се састоје од два дела, глагола и прилога или предлога.
A VERB + A PARTICLE ( PREPOSITION OR ADVERB )

Пример: GET UP – устати, PUT ON – обући, TAKE OFF – скинути

Задатак – Споји леву и десну  колону и направи фразални глагол, који се помиње у тексту.
SIT                                                                   UP
TRY                                                                 OUT           
GET                                                               DOWN
SWITCH                                                         OFF
LOOK                                                            ON
                                                                      FOR
                                                                    ROUND
Домаћи задатак:
Радна свеска страна 58,вежбе 1,2 и 5.
Уради вежбе, али  немој слати наставници. 
18. ЧАС
Отвори књигу на страни 72, ово је последња епизода стрипа KIDS.
На следећем линку се налази аудио запис лекције.
Кликни на Page 74, Exercise 1b
Прочитај и послушај причу и одговори на питања:
1.What is James’s news about Matt?
2. What does Dylan think the news about Matt is?
3.Why does Dylan walk out?

Питања и одговоре напиши у свесци, али их немој слати наставници.
Вежбу 2 Correct the sentences – Исправи реченице – уради у књизи.
Вежбу 3а – Answer the question – уради у свесци, кликни на
Page 75, Exercise 3b.
Послушај крај приче и провери своје идеје.
EVERYDAY ENGLISH
Погледај изразе у вежби 4а, шта мислиш када их користимо?
WOW! – When we think something we hear is great.

SOUNDS GOOD! – When we think something we hear is good.


OH, RIGHT! – When you hear something you didn’t  know, but it is not good or bad news.


REALLY?  –  When you hear something that you didn’t think was true, and you want the other person to confirm it.


OH, I SEE. – When you hear something you didn’t know and a situation becomes clear.


ME, TOO. – When someone says something about themselves and it is true for you, too.


YES, THAT’S TRUE. –  When you agree with an opinion.


WHAT ON EARTH YOU TALKING ABOUT? – When you hear something you

don’t understand and you want it explained again.
Домаћи задатак
Препиши материјал у свеску!
Радна свеска страна 60, вежбе 1 и 2.
Радна свеска страна 54, вежбе 1, 2, 3.
Уради задатке, али их  немој слати наставници!