8 разред – Енглески језик


ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И УПУТСТВА

,Драги ђаци,
Овај блог посвећен је енглеском језику за 8. разред. На њему ћете наћи објашњења, линкове ка лекцијама и задацима, песме, игре и приче. Урађене домаће задатке можете сликати и послати на следеће адресе (у зависности од наставнице која предаје):

Лидија Митић lidijamitic12@gmail.com – Одељења: VIII/1, VIII/3
Слађана Коњикушић konjikusicsladjana@gmail.com – Одељење:VII/2
Наташа Вујасиновић natasav233@yahoo.com; – Одељењe: VIII/4
Александра Калкат a.c.skola@hotmail.com – Одељења: VIII/5, VIII/6
1. ЧАСConditional 1
 
2. ЧАСSecond Conditional
Пажљиво прочитај објашњење како се гради и употребљава Second Conditional, а затим уради домаћи задатак – стави глагол у загради у одговарајући облик (Past Simple ili would). Домаћи задатак пошаљи наставнику на e-mail у року од три дана.
3. ЧАС Данашњи час посвећен је увежбавању кондиционалних реченица.
Да се подсетимо:
First Conditional – главна реченица (Future Simple), if – реченица (Present Simple)
Second Conditional – главна реченица (would/wouldn’t), if – реченица (Past Simple)
На линку се налазе вежбе које су направљене тако да можете сами да проверите да ли сте тачно урадили примере. За самосталну проверу кликни на опцију “Score“.
Следећа вежба односи се на Second Conditional. Задатак налаже да користимо кратке облике где је то могуће, што значи да у главној реченици уместо would треба употребити ‘d.
4. ЧАС – Отвори страницу 52 у уџбенику, а затим кликни на овај линк. Ту се налази аудио запис наше данашње лекције (Teenagers and money). Аудио запис на линку је обележен као Page 52, Exercise 1. Док слушаш лекцију, прати текст у књизи. Мала непоклапања која постоје у појединим речима између текста у књизи и аудио записа треба занемарити, нису пресудна за разумевање.
Реши задатак 1 и 2 у уџбенику (стр. 52) да би проверио да ли си разумео лекцију. Решења ових задатака не мораш да шаљеш наставнику.
За домаћи задатак послушај аудио запис на истом линку, обележен као Page 52, Exercise 3a.Чућеш четири тинејџера који причају о послу који раде (Wesley, Mel, Bernie, Linda), а затим одговори на следећа питања:

1. Where do they work?
2. When do they work?
3. What exactly do they do?
4. How does each person feel about their job? 


Одговоре напиши у свеску и, ако можеш, пошаљи наставнику на мејл.
5. ЧАСTHE PASSIVE
Пасив је врло важан у енглеском језику и користи се много чешће него у српском, а ево и када:
1) када вршилац радње није битан:

They cleaned the room. (Active)
The room was cleaned. (Passive)

 
2) када вршилац радње није познат:

Someone stole my car. (Active)
My car was stolen. (Passive)


3) када нас више интересује радња, a не вршилац радње:

Factories produce thousands of cars every day. (Active)
Thousands of cars are produced every day. (Passive)
ПАСИВ СЕ ГРАДИ У 4 КОРАКА !
My sister makes that cake. (Active, Present Simple)

1. објекат активне реченице постаје субјекат пасивне (that cake), са којим почињемо реченицу

2.додајемо глагол TO BE, у времену у ком је глагол главне реченице; у овом случају то је Present Simple (be → is)

3.додајемо ПРОШЛИ ПАРТИЦИП  глагола који је употребљен у активној реченици (make → made) – 3. колона неправилних и -ed код правилних

4.aко помињемо вршиоца радње, додаје се предлог BYа затим и субјекат активне реченице (by my sister)


That cake (1) is (2) made (3) by my sister (4). (Passive, Present Simple)
Сада ћемо исту реченицу, aли у прошлом времену, да пребацимо из актива у пасив.

My sister made that cake. (Active, Past Simple)

That cake (1) was (2) made (3) by my sister (4). (Passive, Past Simple)
Oблици глагола TO BE су следећи:

Present Simple – am, is, are

Past Simple – was, were
HOMEWORK
Направи пасив од следећих активних реченица. Aко субјекат није познат или битан, изостави га у пасивној реченици.
 
Present Simple

1.We keep the butter here.

2. Somebody cleans the room every day.

3. A lot of students take this test every year.

4. Millions of people visit this website every day.

5. They don’t play football at my school.

6. People don’t use this road much.

Past Simple

7. Jane wrote the letter.

8. They broke the window.

9. Leonardo da Vinci painted The Mona Lisa.

10. They cancelled all flights because of fog.

11. People built this hotel a hundred years ago.

12. We discussed the problem in yesterday’s meeting.


Домаћи задатак пошаљи наставнику на мејл у року од три дана.
6. ЧАСTHE PASSIVE (Вежбање)
Настављамо са увежбавањем пасивних реченица у времену Present Simple и Past Simple.
Да се подсетимо корака:

1) Oбјекат на прво место

2) TO BE – Present Simple (am/is/are), Past Simple (was/were)

3) 3. колона или -ed (главни глагол)

4) by…
На линку ћеш пронаћи један забавни британски квиз. Погледај видео и провери своје знање о пасиву
За решавање следећег задатка важан нам јe 2. и 3. корак. На основу дате реченице oдреди време у које треба ставити глагол TO BE (Present Simple или Past Simple), a затим додај главни глагол који се уклапа по значењу. Aко је он неправилан, користимо 3. колону, a aко је правилан, додајемо наставак -ed.

Complete the sentences using one of these verbs in the correct form, present or past.

cause           damage           hold           invite        make        overtake
          show          surround        translate        write

Many accidents are caused by dangerous driving.
Cheese ________________ from milk.
The roof of the building _________________ in a storm a few days ago.
You _________________ to the wedding. Why didn’t you go?
A cinema is a place where films _________________.
In the United States , elections for president ________________ every four years.
Originally the book _________________ in Spanish, and a few years ago it _________________ into English.
Although we were driving quite fast, we _______________ by a lot of other cars.
You can’t see the house from the road. It _________________ by trees .
Oдговоре напиши у свеску и, aко можеш, пошаљи наставнику на мејл.
7. ЧАСTHE PASSIVE
Пасив се у енглеском језику гради помоћу глагола BE и PAST PARTICIPLE.
 
The cake is made by Jane. (Present Simple)
The cake was made by Jane. (Past Simple)

Шта је то past participle?
(3. колона неправилних глагола или -ed; у нашем случају: made)

А шта се дешава са глаголом BE?
(ставља се у време у ком желимо да изразимо радњу: прошло, садашње, будуће)
Ево како изгледају његови облици у различитим временима:    
undefined
Направи пасив од следећих активних реченица.
Пази на време у активној реченици јер у то исто време морамо да ставимо глагол BE.

Сви потребни облици глагола BE налазе се у табели.
Да би вам било лакше, објекат (којим почињемо пасивну реченицу) је подвучен. Такође, дефинисано је и време у загради.

1. Somebody has cleaned the room. (Present Perfect)
2. They have postponed the meeting. (Present Perfect)
3. Somebody is using the computer at the moment. (Present Continuous)
4. Scientists have made a lot of progress in technology. (Present Perfect)
5. The people will elect a new president. (Future Simple)
6. People won’t use cash in the future. (Future Simple)
7. People have translated the book into 30 different languages so far. (Present Perfect)
8. They will discuss the problem at the next meeting. (Future Simple)
9. They are building a new ring road round the city. (Present Continuous)
10. He can repair the car. (modal)
11. People can buy souvenirs in this shop. (modal)
12. Our teacher is marking our tests now. (Present Continuous)


Идемо по корацима:
1) Објекат – на почетак
2) BE (време из табеле)
3) 3. колона или -ed (главни глагол)
4) by… (уколико је важно поменути вршиоца радње)

 
Задатак пошаљи наставнику на мејл у року од три дана.
8. ЧАС – Данас ћемо да се упознамо са традицијом обележавања Ускрса у Великој Британији.

Hot cross buns – typical cakes made at Easter time
undefined
На линку се налази текст, који је потребно пажљиво прочитати, али пре тога погледај значење следећих речи:

pagan = пагански
goddess = богиња
resurrection = ускрснуће
attend = похађати, присуствовати
rebirth = поновно рођење
fertility = плодност
public holiday = државни празник
look forward to = жељно ишчекивати
objective = циљ
on average = у просеку
in moderation = умерено
Да би проверио да ли си разумео текст, уради први задатак на истом линку, одмах испод текста (Check your understanding: true or false). Kада завршиш, кликни на “Finish” да би видео свој резултат. Ако желиш да поновиш, кликни на “Try again”.
Други задатак (Check your grammar: multiple choice – active or passive) налази се на истом линку и проверава знање из граматике, односно актива и пасива.
Трећи задатак (Check your grammar: gap fill – prepositions) налази се на истом линку и проверава употребу предлога. Предлози су понуђени изнад самог задатка. Треба кликнути на предлог, а затим га поновним кликом сместити у празно поље у реченици.
Wishing you and your families a very happy Easter! https://mail.google.com/mail/e/1f337
undefined
9. ЧАС – Настављамо са увежбавањем пасивних реченица у различитим временима.
Да се подсетимо 4 корака:

1) Object

2) TO BE

3) Past Participle (3. колона неправилних глагола или -ed)

4) by…
Облици глагола ТО BЕ (за решавање 2. корака):
undefined
Задаци који следе су направљени тако да можете сами да проверите да ли сте тачно урадили примере. За самосталну проверу кликни на “Score”. 

Напомена:
И најситнија грешка, нпр. испуштено слово или тачка на крају реченице, утицаће на вредновање задатка.
Препорука је да се кликне на “Score” након сваке урађене реченице, а не само једном на крају задатка.
Ако је реченица тачно написана, можеш ићи даље.
Ако има грешку, кликни на “See answers”.
На овом линку је задатак у коме је важно да тачно одредимо објекат активне реченице, са којим ћемо почети пасивну реченицу (1. корак).
Треба водити рачуна о томе да укључимо све речи објекта, нпр. The supermarket has replaced the old shelves. (три речи!) The old shelves have been replaced by the supermarket.
Такође, ако је вршилац радње битан, укључићемо га у пасивну реченицу помоћу BY. Ако није битан, треба га изоставити у пасиву.

На линку се налази задатак са понуђеним реченицама, од којих су само неке тачне. Ако реченица има грешку, кликни на ту реч да би је обележио.
Ако је реченица без грешке, кликни на квадратић.
Домаћи задатак: Радна свеска, стр. 52, задатак 3.
Направи пасив од следећих активних реченица.
Ако вршилац радње није битан или се подразумева, изостави га у пасивној реченици.
10. ЧАС -Уџбеник, страна 58 (Unusual Hotels).
Погледај слике на дну стране. Пробај да опишеш ова четири хотела и објасниш на енглеском зашто су они необични.

Погледај значење следећих речи:
reindeer = ирвас
suit = одело
to melt = топити се
resort = одмаралиште; летовалиште
chapel = црквица, капела
unforgettable = незабораван
rainforest = прашума
prison = затвор
to convert = преуредити
to shear a sheep = шишати овцу
Пажљиво прочитај текст, а затим уради задатке 1b (стр. 58) и 3 (стр. 59) да би проверио да ли си разумео садражај.
Решења ових задатака не мораш да шаљеш наставнику.
 
Радна свеска, страна 46.
Прочитај текст “Fun in the Highlands”, а затим уради задатке 1, 2, 3 и 4 (стр. 47).
Решења ових задатака не мораш да шаљеш наставнику.
Grammar: modal verbs with the passive
Да се подсетимо како се гради пасив: BE + Past Participle
 
Kод модалних глагола (must и can) то изгледа овако:
must be + Past Participle (Rooms must be paid for in advance.) – It is necessary.
can be + Past Participle (Rooms can be booked online.) – It is possible.
 
Радна свеска, страна 47, задатак 5.
У овом задатку реченице већ садрже модални глагол must или can, али нису потпуне. Погледај први пример.
Недостаје be и Past Participle (3. колона неправилних глагола или -ed).
Глаголи који су ти потребни су понуђени изнад.
Изабери их тако да се по значењу уклопе у реченицу.
 
Задатак 6. Направи пасив као у првом примеру.
Треба изабрати одговарајући модални глагол, can или must.
Да би вам било лакше, код сваког примера на десној страни је понуђено P (possibility – can) или N (necessity – must).
11. ЧАС – Уџбеник, страна 62.
Погледај слике на дну стране и обележи четири места која се налазе у Лондону.
Да ли можда препознајеш знаменитости са осталих слика и где се оне налазе?
Погледај значење следећих речи:
conman = варалица, преварант
monument = споменик
admire = дивити се
government = влада
debt = дуг, задужење, обавеза
cash a cheque = уновчити чек
receipt = признаница
retire = повући се; пензионисати се
persuade = наговорити; уверити, убедити
suspicious = сумњичав
match the description = одговарати опису
arrest = ухапсити
На линку је аудио запис текста “The sale of the century”, обележен као Page 62, Exercise 1. Док слушаш, прати текст у књизи на страни 63.
Реши задатке 1, 2 и 3 у уџбенику (стр. 62) да би проверио да ли си разумео текст. Решења ових задатака не мораш да шаљеш наставнику.
ЗАБАВНИ KУТАK
Активности у овом делу нису обавезне и предвиђене су за ученике који желе да се забаве и науче нешто више.

Careless criminals – Да би проверио резултат, на дну стране кликни на “Check”.

Crime vocabulary Да би проверио резултат, на дну стране кликни на “Finish”, а затим на “Check my answers”.
12. ЧАСReported speech (Индиректни говор)
Индиректни говор користимо када желимо да препричамо туђе речи.

Директни говор – I like my school.      
Индиректни говор – He says that he likes his school.

Kао што можете да видите, долази до одређених промена приликом пребацивања реченице из директног у индиректни говор:

 I – like – my   →   he – likes – his
 
Речи које се мењају и на које треба обратити пажњу су следеће:

1)
глаголи– глагол мора да се сложи с новим лицем
I like           →   he likes
I don’t like     he doesn’t like
 
2) личне заменице у функцији субјекта и објекта
I /you /he /she /it     me /you /him /her /it
we /you /they          us /you /them
 
3) присвојни придеви и присвојне заменице
my/your/his/her/its   mine/yours/his/hers/its
our /your /their         ours /yours /theirs
 
4) повратне заменице
myself /yourself /himself /herself /itself
ourselves /yourselves /themselves
Направи индиректни говор од следећих реченица.
1. Ann: “I never get up early on Saturday mornings.”
She says that…
 
2. Tom: “I hate rainy weather.”
He says that…
  
3. Karen: “I don’t like playing computer games with my brother.”
Karen says that…
 
4. “We think documentaries are very interesting.”
Jill and Gary say that…
 
5. “I love my Mum’s cakes.”
She says that…
 
6. “I don’t like modern pop groups.”
He says that…
 
7. “I don’t like looking at myself in the mirror.”
She says that…


Задатак пошаљи наставнику на мејл у року од три дана.
Уџбеник, страна 68 (Unit 6)
Погледај слике. Да ли се сећаш ликова и како се они зову?
Погледај значење следећих речи:
leaflet = летак
to hand out = делити
to exploit = искориштавати, експлоатисати
developing countries = земље у развоју

 
Пажљиво прочитај текст, а затим уради задатак 1b (стр. 68) да би проверио да ли си разумео садржај. Решења овог задатка не мораш да шаљеш наставнику.
Задатак 3 (стр. 69). Пажљиво прочитај упутство уз овај задатак и направи индиректни говор од следећих реченица. Сваку реченицу почни са: Beth says
(1) “I usually see Bob on my way to school.”
Beth says that she usually sees Bob on her way to school.

 
Задатак пошаљи наставнику на мејл у року од три дана.
13. ЧАСReported speech
Реченицу у индиректном говору почињемо субјектом и уводним глаголом  say, који се најчешће користи у прошлом времену (Past Simple said):
– I am hungry.
– She said that she was hungry.

Kада је уводни глагол у времену Past Simple (said), време се мења у индиректном говору: am → was (Present Simple Past Simple).
Промене до којих долази приликом пребацивања реченице из директног у индиректни говор су следеће:
Present Simple        → Past Simple
Present Continuous → Past Continuous
will                           → would
can                           → could
Упореди директни и индиректни говор када је уводни глагол у времену Past Simple (said):
– I agree with you.   She said that she agreed with me.
– I am watching TV. She said that she was watching TV.
– I will go to school. She said that she would go to school.
– I can do that.         She said that she could do that.
Стави следеће реченице у индиректни говор и промени време подвученог глагола по напред приказаној шеми. Први пример је урађен.
 
1. “I want to help you.” (Present Simple)
Tim said that he wanted to help me. (Past Simple)
 
2. “My parents want to move to Canada.”
Sue said…
 
3. “I need some help with my homework.” 
Ann said…
 
4. “I think it is terrible.”
Holly said…
 
5. “I am going to a pop concert with my friends.”
Bob said…
 
6. “I will be home by 9 o’clock.”
Rich said…
 
7. “I will tell all my friends.”
Jack said…
 
8. “I will phone you.”
Martin said…
 
9. “I can help you.”
Bill said…
 
10. “I can’t find my wallet.”
Fred said…


Задатак пошаљи наставнику на мејл у року од три дана.
Радна свеска, страна 54 (задатак 2 и 3) и страна 55 (задатак 5).
Kао и у претходним примерима, у 2. и 3. задатку треба увести индиректни говор глаголом у прошлом времену (said) и променити време осталих глагола по напред приказаној шеми.
Решења ових задатка не мораш да шаљеш наставнику.
14. ЧАСReported speech
Kао што смо већ поменули, реченицу у индиректном говору почињемо субјектом и уводним глаголом: He said (that)Везник “that” није обавезан и може се изоставити.
 
У енглеском језику има много глагола којима можемо да уведемо индиректни говор, па ћемо данас упознати још један – tell.
Разлика између say и tell је следећа:
He said…
He told me
Kао што видите, иза глагола tell неопходно је поменути лице коме је нешто речено (He told her…, She told us…, They told my friend).
Уџбеник, страна 78, задатак 3; радна свеска, страна 56, задатак 2.
Допуни реченице глаголом say или tell у прошлом времену (said или told).
Решења ових задатака не мораш да шаљеш наставници.
Kада је уводни глагол у времену Past Simple (said или told), време осталих глагола се мења по следећој шеми:
 
Present Simple        → Past Simple
Present Continuous → Past Continuous
will                            → would
can                            → could
Стави следеће реченице у индиректни говор и промени време подвученог глагола по напред приказаној шеми. Први пример је урађен.

1) “My parents want to move to Canada.” (Present Simple)
Sue told me her parents wanted to move to Canada. (Past Simple)
 
2) “I don’t want to leave all my friends.”
Kate told me…
 
3) “I love chocolate.”
Mary told me…
 
4) “I am finishing work early.”
Pete told me…
 
5) “We are going on a school trip.”
Jane told me…
 
6)  “I am taking the bus.”
Bob told me…
 
7) “We are saving our money for our holidays.”
Sarah and Daniel told me…
 
8) “We will meet you outside the cinema.”
John and Paddy told me…
 
9) “I will send you a postcard.”
Emma told me…
 
10) “My parents won’t be happy about it.”
Alice told me…
 
11) “I can type well.”
Tim told me…
 
12) “I can’t play the guitar.”
Ralph told me…


Задатак пошаљи наставници на мејл у року од три дана.
На следећим линковима налазе се задаци који су направљени тако, да можете
сами да проверите да ли сте тачно урадили примере.
За самосталну проверу кликни на опцију “Score“.

Exercise 1: Reported speech
– Kликом смести речи у реченицу тако да њихов редослед буде исправан.

Exercise 2: say / tell – Допуни реченице глаголом say или tell у прошлом времену.
15. ЧАСУџбеник, страна 70.
Пре слушања текста погледај значење следећих речи:
fare = цена превоза
section = део, одељак
passenger = путник
to segregate = одвојити, издвојити
to give up your seat = уступити седиште
to refuse = одбити
to break the law = прекршити закон
judge = судија
fine = новчана казна
civil rights leaders = лидери покрета за грађанска права
preacher = проповедник
the US Supreme Court = Врховни суд САД
to elect = изабрати, бирати (гласањем)
На линку се налази аудио запис наше данашње лекције
(A bus ride into the history books).
Аудио запис на линку је обележен као Page 70, Exercise 1.
Док слушаш лекцију, прати текст у књизи.
Реши задатке 1, 2, 3 и 4 у уџбенику (стр. 70-71) да би проверио да ли
си разумео садржај.
Решења ових задатака не мораш да шаљеш наставнику.
Императив у индиректном говору
За изражавање молбе, савета, захтева, упутства или наредбе у индиректном говору користимо инфинитив. Погледај следеће примере:

“Open the window.”
She told me to open the window.

“Close the door, please.”
She asked me to close the door.

Уводни глаголи, које најчешће користимо у овој ситуацији,
су tell и ask у прошлом времену (told и asked).
 
За одричне реченице користи се следећи образац:
NOT + infinitive.

“Don’t talk!”
She told me not to talk.

Обрати пажњу на то да реч not ставиш испред инфинитива (not to talk).
Направи индиректни говор од следећих реченица:
1) “Please come to dinner at 8.”
He asked me…

2) “Please return the book to the library.”
The teacher asked me…

3) “Shut the door, please.”
She asked me…

4) “Give up your seats and stand at the back.”
The driver told them…

5) “Don’t make so much noise!”
Mum told me…

6) “Don’t forget to sign the contract.”
He told me…

7) “Don’t do that!”
Ann told me…

8) “Don’t drive too fast.”
My friend told me…


Задатак пошаљи наставнику на мејл у року од три дана.
16. ЧАСReported questions
Да бисмо ставили питање у индиректни говор, морамо да водимо рачуна
о две ствари:
 
1) време глагола се мења по следећој шеми:
Present Simple        → Past Simple
Present Continuous → Past Continuous
will                           → would
can                           → could

2) редослед речи је исти као у потврдној реченици, дакле нема инверзије.

Погледај следећи пример:
When will you come?”
– She asked me when I would come.
Директни говор: глагол + субјекат + глагол (инверзија)
Индиректни говор: субјекат + глагол (нема инверзије)

Неопходно је променити и време (will → would).
Погледај још један пример:
 
Where is she going?”  (Present Continuous, инверзија)
He asked where she was going. (Past Continuous, нема инверзије)
Уводни глагол, који се најчешће користи у овој ситуацији, је ask у прошлом
времену (asked). 
Иза глагола ask помињање лица, коме је питање упућено,
није обавезно:
– He asked…

– He asked me…
Стави следећа питања у индиректни говор.
Иза подвучене речи иде субјекат + глагол.
Време глагола се мења по напред приказаној шеми.

1) “Why are you wearing sunglasses?”
– She asked me why
 
2) “What are you doing?”
– She asked me what
 
3) “When are you coming home?”
– Ann asked me when
 
4) “How will you get to France?”
– I asked them how
 
5) “Where will she stay?”
– He asked where
 
6) “What can we do about it?”
– John asked what
 
7) “How often do you use public transport?”
– She asked me how often
Задатак пошаљи наставници на мејл у року од три дана.
17. ЧАСReported questions
Kада стављамо питање у индиректни говор, морамо да пазимо на то да редослед речи буде исти као у потврдној реченици (субјекат + глагол).
Такође, морамо да променимо време глагола.

Why are you watching TV?” (Present Continuous)
– He asked me why I was watching TV. (Past Continuous)
Kод питања која почињу упитним речима (When, Where, Why, What, How…),
те речи се користе и у индиректном говору, као што можете видети у претходном примеру (why).
Ако је питање без упитне речи, користи се if. Погледај пример:
 
Are you travelling alone?” (Present Continuous)
– She asked me IF I was travelling alone. (Past Continuous)
Стави следећа питања у индиректни говор: if + субјекат + глагол.
Не заборави да промениш време глагола.
 
1) “Are you coming with us?”
– He asked me if
 
2) “Is she travelling to France?”
– My friend asked…
 
3) “Are we going to the football match?”
– My dad asked me…
 
4) “Do you work from home?”
– He asked me…
 
5) “Do you have it in green?”
– I asked the shop assistant…
 
6) “Does she speak Greek?”
– Tim asked…
 
7) “Will you help me?”
– Ben asked me…
 
8) “Can I borrow the car?”
– Jane asked her dad…
 
9) “Can she walk yet?”
– Jason asked…
 
10) “Can I get you a coffee?”
– He asked me…


Задатак пошаљи наставници на мејл у року од три дана.
ЗАБАВНИ KУТАK
На линку је један занимљив задатак, који није обавезан.
Предвиђен је за ученике који желе још мало да провежбају индиректни говор.
Да би одговори били признати као тачни, потребно је написати реченице у индиректном говору без THAT. Такође, у једном од примера дато је време Present Perfect: Present Perfect (has gone) → Past Perfect (had gone).
Kада завршиш, кликни на “Finish”, а затим на “Check my answers” да би проверио како си урадио.
18. ЧАС
У задацима који следе имаћеш прилику сам да провериш како си урадио.
Kада завршиш, кликни на “Finish”, a aко желиш поново да покушаш, кликни
на “Try again”.
Reading (Finding a job)
На линку је задатак који се састоји од неколико делова.
Потребно је пратити следећи редослед:
1) Kликни на “Preparation” и уради овај задатак пре читања текста.
2) Kликни на “Reading” и пажљиво прочитај садржај.
Три задатка испод текста треба радити у току самог читања:
Check your understanding: matching
Check your understanding: multiple choice
Check your understanding: true or false
Listening (Tour of London)
На линку је задатак који се састоји од више делова.
Потребно је пратити следећи редослед:
1) Kликни на “Preparation” и смести речи испод одговарајућих слика, како би се упознао са кључним вокабуларом пре слушања аудио записа.
2) Kликни на “Play” и послушај разговор.
3) Kликни на “Check your understanding: multiple choice” и уради задатак да би проверио да ли си разумео садржај.
4) Kликни на “Check your understanding: reordering”.
Овај задатак се ради у току самог слушања, па је потребно поново пустити
аудио запис. Kликни на знаменитости по редоследу онако, како их чујеш и
поновним кликом их смести једну испод друге.
ЗАБАВНИ KУТАK
Ако те интересује, овде можеш да провериш како би се снашао на аеродрому.
На линку је више краћих задатака, па је важно пратити следећи редослед: Preparation, Reading text, Task 1, Task 2.
И даље смо на аеродрому, али сада проверавамо слушање.
На линку је више краћих задатака, па је важно пратити следећи редослед: Preparation, Check your understanding: matching (ради се у току слушања),
Check your understanding: typing (ради се у току слушања).
А како би се снашао на железничкој станици?
На линку је више краћих задатака, па је важно пратити следећи редослед: Preparation, Check your understanding: matching (ради се у току слушања),
Check your understanding: question and answer (ради се у току слушања).
Задаци на овом линку су мало тежи. Важно је пратити следећи редослед: Preparation, Listening + Transcript, Task 1 и Task 2.
19. ЧАС
Данас читамо два занимљива текста, који се налазе на линковима испод.
Dreams
Да би проверио да ли си разумео садржај, уради задатке на истом линку,
одмах испод текста (Check your understanding: true or false и Check your understanding: matching).
Kада завршиш, кликни на “Finish”.
Ако желиш да поновиш, кликни на “Try again”.
Hidden treasure in the Rocky Mountains
Да би проверио да ли си разумео садржај, уради задатке на истом линку,
одмах испод текста (Check your understanding: true or false и Check your understanding: multiple choice).
Kада завршиш, кликни на “Finish”.
Ако желиш да поновиш, кликни на “Try again”.