Matematika, nastavnik Dragana Bakoč , odeljenja 6/1 i 6/6


OPŠTE NAPOMENE I UPUTSTVA

Ukoliko ne koristite Google Classroom za rad, domaće zadatke šaljete do zadatog roka na adresu gagabakoc@gmail.com. Takođe, sva pitanja i nedoumice koje imate možete poslati na istu adresu

KONSULTACIJE u Google Classroom-u u danima kada su TV lekcije:
61 od 13.00-13.30, 66 od 12.30-13.00


ČETVOROUGAO
17.03.2020. — četvorougao, paralelogram
video lekcijePojam i elementi četvorougla
Stranice i uglovi četvorougla
Vrste četvorougla
18.-19.03.2020. — trapez
video lekcijePojam i osobine trapeza
pisani pregled gradivaTrapez
domaći zadatak
Rešeni primeri
Zbirka 723, 724, 725 (a, b), 726 (a).
Za one koji žele više 728, 729, 730 i sve ostalo što žele do kraja poglavlja — ovo nije obavezan domaći
21.03.2020. — vežbanjeUglovi četvorougla
21.03.2020.–srednja duž trougla i trapeza
pisani pregled gradiva sa rešenim zadacimaSrednja duž trougla i trapeza
domaći zadatakZbirka 748a, 749a, 750b, 751a, 752b, 753a.
26.03.2020.–deltoid
pisani pregled gradiva i rešeni zadaciDeltoid
domaći zadatakČetvorougao
Rešenja
RACIONALNI BROJEVI I PRIMENA
30.03.2020. — računske operacije u skupu Qnastavna jedinica obrađena je tokom redovne nastave
31.03.2020. — Jednačine u skupu Q u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem
pisani pregled gradivanastavna jedinica obrađena je tokom redovne nastave
video lekcijaJednačine u skupu Q sa sab. i oduz.
rešeni primeriJednačine – rešeni primeri
domaći zadatak i rešenjaiz zbirke uraditi zadatke 767 dj, e, ž ; 768 d, e, ž
Rešenja
03.04.2020. — Jednačine u skupu Q u vezi sa množenjem i deljenjem
pisani pregled gradiva sa rešenim primerimaJednačine sa množenjem i deljenjem
video lekcijaJednačine sa množenjem i deljenjem
domaći zadatakIz zbirke uraditi primere 769 đ) z); 770 lj) m) ; 771 i)
07.04.2020. — Nejednačine u skupu Q u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem
pisani pregled gradiva sa rešenim primerimaNejednačine u Q sa sabiranjem i oduzimanjem
video lekcijaNejednačine u Q sa sabiranjem i oduzimanjem
domaći zadatakZbirka 800 đ) ž); 801 đ) e) z) i)
Rešenja domaćeg zadatka
10.04.2020. — Nejednačine u skupu Q u vezi sa množenjem i deljenjem
pisani pregled gradiva sa rešenim primerimaNejednačine sa množenjem i deljenjem
video lekcijaNejednačine sa množenjem i deljenjem
domaći zadatakZbirka 802 d) ž) g) ; 803 ž) d) ; 813 i)
Rešenja
DEKARTOV KOORDINATNI SISTEM U RAVNI
16.04.2020.— Dekartov koordinatni sistem
pisani pregled gradivaDekartov koordinatni sistem
video lekcijaDekartov koordinatni sistem
21.04.2020. — Simetrija, obnavljanje
pisani pregled gradivaSimetrija
23.04.2020. — Duži u koordinatniom sistemu
rešeni primeriRešeni primeri iz zbirke
domaći zadatakZbirka 841đ), 842g), 833, 832
Rešenja
24.04.2020.— Prikaz podataka u koordinatnom sistemu
pisani pregleda gradivaPodaci u koord. sistemu
video lekcijaPrikaz podataka u koord. sistemu
27.04.2020. — Prikaz podataka u koor. sistemu – vežba
rešeni primeriRad sa pitama
30.04.2020. — Direktna proporcionalnost
pisani pregled gradivaDirektna proporcionalnost
rešeni zadaci iz zbirkePrimeri iz zbirke
domaći zadatakZbirka 871b), 872 b) v) g), 874, 875a)
04.05.2020. — Obrnuta proporcionalnost
pisani pregleda gradivaObrnuta proporcionalnost
video lekcijaObrnuta proporcionalnost
05.05.2020. — Razmera i proporcija
pisani pregleda gradiva sa rešenim primerimaRazmera i proporcija
video lekcijaRazmera i proporcija
domaći zadatakRazmera i proporcija
07.05.2020. — Primena proporcionalnosti
pisani pregleda gradiva sa rešenim primerimaPrimena proporcionalnosti
08.05.2020. — Primena proporcionalnosti, vežbanje
rešeni primeri iz zbirkeZbirka 890, 891, 893, 899, 910, 912 i 923
domaći zadatakZbirka 889, 897, 898, 901, 911
Rešenja
11.05.2020. — Primena proporcionalnosti, vežbanje
Zadaci sa rešenjima
POVRŠINE ČETVOROUGLOVA
14.05.2020. — Pojam površine i merenje površi
materijal za sveskuPovršine i merenja površina
video lekcijaMerenje površi
domaći zadatakDomaći zadatak sa rešenjima
15.05.2020. — Površina kvadrata i pravougaonika
pisani pregled gradiva sa rešenim zadacimaP kvadrata i pravougaonika
domaći zadatakZbirka 954, 957 ili 938 i 940
Rešenja 954,957
18.05.2020. –Površina i obim paralelograma, romba
pisani pregled gradiva sa rešenim zadacimaP i O paralalograma i romba
zadaci
video lekcijaP i O paralalograma i romba
19.05.2020. –Površina i obim paralelograma, romba – vežbanje
zadaci iz TV lekcije rešeni
21.05.2020.– Površina i obim trouglova
pisani pregled gradivaP i O trougla
video lekcijaP i O trougla
23.05.2020. –Površina i obim trapeza
pisani pregled gradivaP i O trapeza
rešeni primeriZadaci
Zadaci
video lekcijaP i O trapeza
26.05.2020.–Površina četvorouglova sa normalnim dijagonalama
pisani pregled gradivaP četv. sa normalnim dijagonalama
video lekcijaP četv. sa normalnim dijagonalama